Polityka ochrony danych


Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych stosowane przez Administratora na podstawie „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” zwanego dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO” oraz zawiera informacje przekazywane osobie której dane dotyczą, w ramach spełnienia obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 13 RODO.

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych jest „Africangamesafari”, z siedzibą w Krakowie (31-128), ul. Karmelicka 64/9, określany dalej terminami „Administrator” lub „Africangamesafari”. Dane kontaktowe: webmaster@africangamesafari.com, numer telefonu: +48 12. 444 78 80

2. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej.

2.1. Określenie przetwarzanych danych

W celu realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej Administrator przetwarza następujące dane: imiona, nazwisko, numer Pesel, data urodzenia, miejsce urodzenia, wizerunek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, pocztowy adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer paszportu, data wydania paszportu, data ważności paszportu, nazwa organu, który wydał paszport oraz inne dane wymagane dla realizacji podróży.

2.2. Cele przetwarzania: realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej.

2.3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej, której stroną (klientem) oraz / lub beneficjentem (podróżnym) jest osoba, której dane dotyczą.

2.4. Odbiorcami danych osobowych są:

a) organy władzy odwiedzanych krajów — w przypadku realizacji obowiązku uzyskania wiz wjazdowych,

b) zakłady ubezpieczeniowe - w przypadku objęcia danej imprezy turystycznej ochroną ubezpieczeniową.

c) przewoźnicy — w przypadku, gdy przekazanie danych jest warunkiem realizacji usługi przewozu np. przez linie lotnicze, przewoźników promowych lub kolejowych,

d) przedsiębiorcy turystyczni świadczący usługi turystyczne na zlecenie Administratora – w przypadku, gdy przekazanie danych jest konieczne do realizacji danej usługi

e) podmioty świadczące usługi zakwaterowania,

f) podmioty wspierające procesy księgowe, prawne i windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym hostingu oraz administracji serwerów i systemów informatycznych,

g) uprawnione organy władzy państwowej, w tym organy podatkowe.

Administrator przekazuje odbiorcy jedynie te dane, które są absolutnie niezbędne do realizacji usługi świadczonej przez odbiorcę.

2.5. W przypadku, gdy odbiorca ma siedzibę na terenie państwa trzeciego oraz nie wydano decyzji, o której mowa w art. 45 ust. 3 RODO, ani nie stwierdzono zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, przekazanie danych następuje pod warunkiem, że:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przekazanie (art. 49 ust. 1 lit a) RODO), lub

b) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej pomiędzy osobą lub na rzecz osoby, której dane dotyczą a Administratorem (art. 49 ust. 1 lit b) RODO), lub

c) przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawą, która świadczy usługi stanowiące część usługi turystycznej świadczonej przez Administratora (art. 49 ust. 1 lit c) RODO).

Podstawę przekazania danych do państwa trzeciego mogą również stanowić standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską lub standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez organ nadzorczy i zatwierdzone przez Komisję Europejską.

2.6. Poprzez zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej lub zaznaczenie na stronie Africangamesafari.com, lub okienka (checkboxu) o następującej treści:

„Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z »Polityką ochrony danych« stosowaną przez Africangamesafari oraz będąc osobą pełnoletnią i świadomą opisanych ryzyk, wyrażam zgodę na przekazanie podanych powyżej, moich danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej celem realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej. Ponadto oświadczam, że podane dane są prawdziwe oraz dotyczą mojej osoby”,

osoba, której dane dotyczą, oświadcza że została poinformowana o prawach przysługujących jej na podstawie RODO, a także o ryzyku, które może wynikać z mniejszego stopnia ochrony danych oraz z braku zabezpieczeń w państwie trzecim, oraz wyraża zgodę na przekazanie swoich danych do państwa trzeciego, stanowiącego cel lub kraj tranzytowy danej imprezy turystycznej.

2.7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług objętych umową o udział w imprezie turystycznej, rozliczenia imprezy turystycznej oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych.

2.8. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.1 powyżej nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest warunkiem zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej. W przypadku odmowy podania tych danych, umowa o udział w imprezie turystycznej nie będzie mogła zostać zawarta.

2.9. Wniesienie żądania usunięcia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania w sposób uniemożliwiający wykonanie przez Administratora świadczeń wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej, będzie rozumiane jako odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej przez podróżnego (jeśli taka umowa już została zawarta) lub jako rezygnacja z zawarcia takiej umowy.

3. Dane przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

3.1. Określenie przetwarzanych danych.

Do celów marketingu bezpośredniego Administrator przetwarza następujące dane: imiona, nazwisko, pocztowy adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

3.2. Cele przetwarzania: dostarczanie informacji na temat usług i produktów oferowanych przez Administratora oraz jego partnerów handlowych.

3.3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz w odniesieniu do wiadomości przesyłanych na adres e-mail, oraz numer telefonu, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne – przetwarzanie na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda jest dobrowolna, a jej odmowa nie ma wpływu na wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych w określony sposób udzielana jest poprzez zaznaczenie okienek (checkboxów) na stronie Africangamesafari.com znajdujących się pod nagłówkiem:

„Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Africangamesafari drogą elektroniczną i pocztową oraz na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z »Polityką ochrony danych« stosowaną przez Africangamesafari, w celu otrzymywania informacji handlowych o produktach i usługach świadczonych bądź wspieranych przez Africangamesafari. Niniejsza zgoda dotyczy następujących danych:

a) adresu e-mail w celu otrzymywania pocztą elektroniczną bezpłatnego newslettera Africangamesafari,

b) numeru telefonu w celu otrzymywania bezpłatnych wiadomości głosowych, tekstowych i multimedialnych,

c) adresu pocztowego w celu otrzymywania bezpłatnych materiałów Africangamesafari.”,

(odpowiednio w odniesieniu do informacji otrzymywanych: na adres poczty elektronicznej, na numer telefonu lub pocztą tradycyjną), lub poprzez przesłanie informacji o powyższej treści na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1 lub poprzez zaznaczenie stosownej opcji w załączniku do umowy o udział w imprezie turystycznej.

Ponadto, zgoda na przesyłanie informacji handlowych pocztą elektroniczną może być udzielona:

a) poprzez zaznaczenie na formularzu zgłoszeniowym okienka (checkboxu) o następującej treści: „Poproszę o przesyłanie bezpłatnego newslettera Africangamesafari na adres e-mail podany powyżej, pod warunkiem, że rezygnacja z newslettera będzie możliwa w każdej chwili”, lub

b) poprzez wpisanie adresu e-mail oraz zaznaczenie okienka (checkboxu) „akceptuję politykę ochrony danych” na stronie głównej Africangamesafari.com oraz kliknięcie przycisku „zapisz mnie”.

Powyższe zgody mogą być cofnięte w każdej chwili poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1

3.4. Dane określone w pkt 3.1 nie będą przekazywane osobom trzecim, poza uprawnionymi organami władzy państwowej oraz partnerami handlowymi Africangamesafari mającymi siedziby na terenie Unii Europejskiej oraz zapewniającymi ochronę danych zgodnie z wymogami RODO.

Zgoda na przekazywanie danych określonych w pkt 3.1 partnerom handlowym Africangamesafari udzielana jest poprzez zaznaczenie następującego okienka (checkboxu) na stronie Africangamesafari.com lub w umowie o udział w imprezie turystycznej:

„Wyrażam zgodą na przekazanie i przetwarzanie tych spośród trzech wyżej wymienionych danych osobowych, przy których zaznaczono »Tak«, w celach marketingowych również przez partnerów handlowych Africangamesafari”,

lub poprzez przesłanie informacji o powyższej treści na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1. Powyższa zgoda może być cofnięta w każdej chwili poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1

3.5. Dane wymienione w pkt 3.1 będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, przez której osobę dane dotyczą lub jej pełnomocnika. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

3.6. Podanie danych wymienionych w pkt 3.1 nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej. Jedynym następstwem niepodania tych danych jest brak możliwości otrzymywania informacji handlowych od Africangamesafari bądź jego partnerów handlowych.

4. Dane przetwarzane do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.

4.1. Określenie przetwarzanych danych.

Do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Administrator przetwarza następujące dane: wizerunek osoby utrwalony w formie fotografii lub video w czasie trwania imprezy turystycznej, której organizatorem jest Administrator, z zastrzeżeniem, że wizerunek nie będzie przetwarzany przez Administratora technikami powodującymi uznanie wizerunku za dane biometryczne.

4.2. Cele przetwarzania: relacjonowanie, promowanie i reklamowanie imprez turystycznych organizowanych przez Africangamesafari, w szczególności w mediach społecznościowych.

4.3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a) RODO – przetwarzanie na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda jest dobrowolna, a jej odmowa nie ma wpływu na wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej.

Zgoda na rozpowszechnianie i korzystanie z wizerunku udzielana jest poprzez zaznaczenie następującego (okienka) checkboxu na stronie Africangamesafari.com lub w umowie o o udział w imprezie turystycznej:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku widocznego na zdjęciach i filmach powstałych podczas imprez Africangamesafari, w celach informacyjnych oraz promocji i reklamy usług turystycznych Africangamesafari, w zgodzie z Polityką Ochrony Danych stosowaną przez Africangamesafari”, lub poprzez przesłanie informacji o powyższej treści na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1.

Wyrażenie zgody w opisany powyżej sposób oznacza, że wizerunek może być wykorzystywany jedynie w przyjaznym i pozytywnym kontekście, w sposób nie deprecjonujący, ani nieponiżający osoby sportretowanej, niewyłączny, na terenie całego świata, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Powyższa zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1

4.4. Dane określone w pkt 4.1 nie będą przekazywane osobom trzecim, poza uprawnionymi organami władzy państwowej, w zgodzie z RODO.

4.5. Dane wymienione w pkt 4.1 będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą lub jej pełnomocnika. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

4.6. Udzielenie zgody na wykorzystanie danych, o których mowa w pkt 4.1 nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej. Jedynym następstwem nieudzielenia zgody na wykorzystanie tych danych jest brak możliwości wykorzystania przez Africangamesafari fotografii lub filmu, w celach określonych w pkt. 4.3. chybachyba że wykorzystanie jest możliwe bez zgody osoby sportretowanej, na podstawie wyjątku określonego w art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to jest w sytuacji, gdy osoba sportretowana stanowi jedynie szczegół większej całości, np. krajobrazu, zgromadzenia publicznego, imprezy masowej.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

5.1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądania kierowane do Administratora powinny być przesyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres podany w punkcie 1.

5.2. Osoba, której dane dotyczą oświadcza, że podawane przez nią dane są autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania świadczeń na podstawie umowy o udział w imprezie turystycznej ani za dodatkowe koszty powstałe wskutek podania błędnych lub nieprawdziwych danych.

6. Pozostałe postanowienia w zakresie przetwarzania danych

6.1. Administrator nie stosuje metod zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują skutki prawne lub istotnie wpływają, na osoby których dane dotyczą, w tym profilowania.

6.2. Administrator nie przetwarza danych uznawanych za wrażliwe (szczególnych kategorii danych), w tym przykładowo danych na temat przekonań światopoglądowych, danych biometrycznych, danych genetycznych czy danych dotyczących zdrowia.

6.3. Dostęp do danych posiadał będzie jedynie Administrator (zarząd spółki) oraz wykwalifikowany personel zajmujący się realizacją imprez turystycznych (w odniesieniu do danych wymienionych w pkt. 2.1), marketingiem bezpośrednim (w odniesieniu do danych wymienionych w pkt. 3.1) oraz działaniami informacyjnymi, promocyjnymi i reklamowymi (w odniesieniu do danych wymienionych w pkt. 4.1).